Menu

Referat af bestyrelsesmøde 26. marts 2019

image

Dagsorden 1. bestyrelsesmøde efter Generalforsamling 2019 Husumgade 44, tirsdag 26. marts kl. 19.

Til stede: Flemming Jensen, Jesper Langebæk, David Ottesen, Mette Thøgersen, Rikke Pedersen, Jesper Kristensen, Jan Bisp, Peter Jørgensen og Niels Bugge (Referant)

 1. Præsentationsrunde (Bestyrelsen startede med en runde hvor alle præsenterede dem selv, og fortalte om, hvad de gerne ville arbejde med i det kommende bestyrelsesår)
 • Hvad vil jeg godt arbejde med?
  • Gennemgang af bestyrelsesmedlemmers præsentation af dem selv er ikke refereret.
 1. Årsmødeplan
 • 10 møder (Planlægning af bestyrelsesåret)
  • Mødekalender for bestyrelsen er vedhæftet
 • Dagsordenformat, mødeformat, indstillinger, referater, mv

Bestyrelsen ønsker mere og bedre kontakt med medlemmerne. For at skabe mere åbenhed, skal det meldes ud at ris og ros til bestyrelsen kan på bestyrelsen@nbunited.dk – Derudover er man velkomne til at møde op på kontoret og afgive punkter, som medlemmerne ønsker at bestyrelsen skal forholde sig til. Kontoret vil videresende det til bestyrelsen.

 • Kontaktoplysninger på bestyrelsesmedlemmer skal fremgå på hjemmesiden
 • Indstillinger skal være bestyrelsen i hænde en uge før næste kommende bestyrelsesmøde
 • Dagsorden skal laves en uge før mødet og sendes ud til bestyrelsen.
 • Alle afrapporteringer fra bestyrelsens medlemmer skal være skriftlige

 Konstituering af bestyrelse

 • Bestyrelsen har diskuteret, hvorledes de enkelte bestyrelsesmedlemmer sikres at gå bestyrelsen og Nørrebro Uniteds ærinder i deres arbejde for klubben. I den forbindelse blev det påpeget, vigtigheden af at bestyrelsen arbejder ud fra samme værdigrundlag, strategi og retning.
 • Der er i den forbindelse truffet beslutning om, at bestyrelsen vil have hjælp udefra af eksterne (Fx DGI) til at få udarbejdet fælles værdigrundlag, retning og strategi. Jesper Kristensen er valgt som tovholder på processen
 • Bestyrelsen har konstitueret sig selv på følgende måde
  • Formand - Flemming Jensen
  • Næstformand - David Ottesen
  • Kasserer - (Ubesat)
  • Repræsentant for ungdomsafdelingen – Jan bisp og Jesper Kristensen
 1. Eventuelt
 • Åbent brev til bestyrelsen
  • Jesper Kristensen forfatter et svar til afsender – Brevet er vedhæftet
 • Henstilling fra Jan bisp
  • Bestyrelsen har besluttet at undersøge mulighederne for at få en betalt en person eller en anden frivillig til at varetage arbejdet omkring bogføring og regnskab. Dette for at aflaste kassereren. Beslutningen er truffet ud fra en erkendelse af, at opgaverne forbundet med Kassererarbejdet er så omfattende, at det er uhensigtsmæssigt, at opgaven ligger på en person alene

Øvrige punkter

 • Løven, Aske og Jesper Langebæk har fået bemyndigelse til at træffe beslutning om brug af arkitekter til udvikling af baggårdsbaner.

Punkter der ikke blev nået på bestyrelsesmødet i henhold til dagsorden

Under punkt 3 – Konstituering af bestyrelsen

 • Brug af suppleanter
 • Repræsentanter i udvalg, herunder Vedtægtsudvalg, Håndboldudvalg, Hus - & Eventudvalg, Seniorudvalg, osv.
 • Roller og beslutningskompetencer

Under punkt 4. – Eventuelt

 • Info fra administrationen

Indkomne breve til Bestyrelsen:

 Jan Bisp zarghami <jbz@nbunited.dk> 26. marts 2019 kl. 13.19 Til: kontor@nbunited.dk, bestyrelsen@nbunited.dk

Hej Alle

Jeg vil gerne fremlægge et forslag om at oprette en økonomistilling i klubben. Jeg forventer ikke at vi kan tage endelig beslutning om dette i aften, men jeg håber at vi kan nå at få en indledende snak.

Baggrunden er at klubbens økonomi og dermed opgaverne forbundet hermed er vokset kraftigt gennem de senere år. Jeg mener ikke længere det er forsvarligt, opgavernes karakter og omfang taget i betragtning, at overlade dem til frivillighed.

Opgaverne: Daglig bogføring Daglig bilags journalisering Modtage og behandle klubbens regninger Løn Ordinære Løn kørsel Feriepenge evt. søgning af løntilskud Kontingent kørsel Bistå kasserer med budget kontrol Bistå kasserer ved udarbejdelse af årsregnskab Bistå bestyrelse ved udarbejdelse af budget

Jeg har talt med Rudolf der er økonomi uddannet og vi er landet på at 10 timer ugentlig vil være et realistisk bud på en tidsramme for varetagelse af  disse opgaver

Mit forslag er at vi i første omgang oprette en stilling af 1 års varighed, og så evaluere herpå inden oprettelse af en evt. fast stilling Økonomi til stilling skal findes indenfor klubbens driftsøkonomi og de til enhver tid kørende projekter

Med venlig hilsen Jan Bisp Zarghami Nørrebro United, Kassere

 

 1. 25.3.019

Til bestyrelsen.

Den ubehagelige oplevelse på generalforsamlingen, hvor en af vores store ildsjæle blev ned og mistænkeliggjort, efter at have stillet et fuldt ud sagligt forslag, hvor der var 4-5 andre stillere, men hvor det åbenbart var Signe som person der blev gået efter, af de samme mennesker, som står og taler om splittelse i klubben?? Var totalt uværdigt.

Jeg opfordrer bestyrelsen til at tilkendegive overfor Signe, at hun har deres fulde respekt og opbakning.

    ( Ildsjæle slukker også ,når der bliver pisset på dem)

Forslag: Jeg kunne tænke mig mere åbenhed om hvad der foregår i klubben, kunne man på vores hjemmeside have en bestyrelsesside, hvor de fortæller lidt om hvad der er på tapetet, og et sted hvor 'kontoret' og

andre udvalg eller lignende fortæller hvad de har gang i.

eks. jeg var til et klublokalemøde for måneder siden, hvor vi talte om forbedring og udvidelse, jeg har intet hørt siden, hvor langt er det kommet? hvordan og hvem tager beslutningerne? hvorfor?

Lad os  få en debatside, hvor andre kan komme med deres indput.

Sportslig hilsen. Arne Frederiksen. Frivillig.