Menu

Referat bestyrelsesmøde den 30/08 2023

Referat af Bestyrelsesmøde Nørrebro United 30.08.23 kl. 18:00

 1. Valg af ordstyrer og referent

Niels Bugge ordstyrer; Terje Referent

 1. Indstilling fra seniorudvalget om forventet frivillighed

Enighed i målet om at  involvere flere frivillige i aktiviteterne i klubben. Vi blev enige om at indgå i en dialog med udvalget om hvordan man griber det an. To fra bestyrelsen deltager i deres næste møde; Maria og Anders

 1. Roskilde festival (Andreas deltog under punktet)

 

Andreas indledte punktet, suppleret med flere af dem der deltog. Hovedpunkter:

For få sælgere. For dårligt udstyr. For upræcis styring af logistik. For uklar salgsstrategi.

 

Til en evt næste gang: Bedre og mere præcise aftaler med Hansen is og Roskilde. Salgskurser. Salgsmonopol. På trods af underskud i 2023, var der stemning for, at med bedre vilkår, man var indstillet på en gentagelse.

 

 1. Ny model for salg af merchandise og sponsorater

Sport Direct er parat til at overtage opgaven inkl en netløsning med de nuværende priser på varerne. Ulrik går videre  med en aftale. SD har også tilbudt at koordinere og  effektuere sponsoraftaler. Det drøfter vi videre næste gang

 1. Ansøgning til C.E. Jensens fonden

C.E. Jensen fonden har givet 250.000 kr til afvikling af NBU´s udlandsture for Børn og Ungdom. De er indstillet på at fortsætte med det også næste år. Selvom alle pengene ikke er brugt endnu, er de indstillet på en ny bevilling. Så vi (Niels, Ulrik og adm?) laver en fornyet ansøgning og giver dem orientering om hvilke øvrige aktiviteter evt ubrugte turmidler går til            

 

 1. orientering

 

 1. Efterårskalender for administrationen

Den er udsendt. Ikke alle datoer angivet ligger helt fast, men det giver nogle pejlemærker i planlægningen

 

 1. Udenlandstur 2024

Turen går til Belgien, så alle drenge og piger kan deltage. Hvis der kommer til at mangle hænder i planlægning og afvikling kan C.E Jensen midlerne muliggøre at der kan købes arbejdskraft ind

 

 1. Baner, Bemandede idrætsfaciliteter og Budgetforhandling

Frederik fra Enhedslisten har stillet et forslag om ventelistetræning til næste møde KFU, der til forveksling ligner vores. Vi krydser fingre. Han foreslår at vi kan udsende en pressemeddelelse om at vi har udarbejdet det i fællesskab. Der var enighed om at det gør vi ikke. Vi kan sagtens nævne at forslagsstilleren er fra Enhedslisten. Men der er en linie imellem at være værdi- og holdningspolitiske ift arbejdet med børn og unge i udsatte boligområder, og så partipolitik. Vi lægger ikke alle vores æg i en kurv, men arbejder sammen med alle der har mål og intentioner der flugter med vores.

 1. FGU’s udflytning

Vi har holdt møde med KFF. Der kommer ikke nye lejere dvs vi har fremover hele huset. Mht køkkeninventar tager FGU flytbart og brugbart med.

 

 1. Ombygningen

Toiletterne bliver renoveret. Der bliver etableret en dør på 1. sals repos, så man kommer ind i omklædningen direkte. Der isættes vinduer i mødelokaler

 

 1. Nøbofonden

Nøbofonden nedlægger sig selv, og vil uddele deres fondskapital. De har os i tankerne. Det handler om 400-500.000 kr. De foreslår at mødes med os 4/9. David, Simone og Astrid deltager.

 

 1. Aske og Terjes møde med Line Barfod

Aske og Terje havde et telefonmøde med Teknik- og Miljøborgmesteren ultimo Juli. Baggrunden var at vi har en oplevelse af, at der ind imellem er noget nøl og kompetanceuklarhed ift etablering af småbaner i byrummet. Vi blev enige om at Aske laver en beskrivelse af de konkrete problemer vi har haft på de forskellige lokaliteter. Vi talte så om de konflikter der opstår ift brugen ad de grønne områder i byen, rekreativitet kontra idræt. Derfor er det ekstra irriterende at de forskellige alternativer fx asfalt til idræt støder på bureaukratiske problemer. Hun var indstillet på at kigge med velvilje hvis vi kunne udarbejde en fælles strategi mellem idræt og kommune om etablering af flere idrætsfaciliteter i byrummet. Terje laver et forslag primo september som han sender til redigering hos Aske med henblik på en præsentation over for Brobold, så det fx kunne være Brobold og TMU, der får en fælles strategi

 

 

 

 

-

-

Luk